Stability & Compatibility Test

Stability & Compatibility Test 

บริการทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามสภาวะต่างๆเพื่อคุณค่าที่ดีของผลิตภัณฑ์ 

Compatibility Test 

บริการทำ Compatibility Test  ความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ เพราะบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลักในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้สามารถรักษาคุณค่าหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เอาไว้ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากความสวย หรือความสะดวกสบายในการใช้แล้ว การรักษาคุณสมบัติในการเป็นเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ ( products Compatibility Test) นั้นบริษัทได้ให้ความสำคัยอย่างยิ่งโดยการทดสอบแบ่งเป็น 

1. ทดสอบในสภาวะร้อน คือ ช่วงอุณหภูมิ 50 องศาเป็นเวลา 7 วัน 

2.ทดสอบในสภาวะเย็น คือ ช่วงอุณหภูมิ 4 องศาเป็นเวลา 7 วัน 

3.ทดสอบในสภาวะแสงยูวี เป็นเวลา 7 วันๆวันละ 8 ชั่วโมง

4.ทดสอบในสภาวะอุณหภูมิห้องคือ ช่วงอุณหภูมิ 25 องศาเป็นเวลา 7 วัน เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพการเปลี่ยนทาง สี กลิ่น และ เคมี ซึ่งสูตรที่มีการพัฒนาสูตรต่างๆ จะได้มีการผ่านกระบวนการนี้เพื่อประเมินความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ ( products Compatibility Test ) ก่อนเสมอ 

Stability Test 

การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานเป็นเหมือนการทวนสอบว่าโรงงานได้มีการประเมินสูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นว่ายังคงประสิทธิภาพดีตลอดช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในระบบนี้มาก ซึ่งทางโรงงานมีการทดสอบในแบบสภาวะเร่ง (Accelerated storage condition)ไปช่วงของการทำ  ( products Compatibility Test) แล้ว ยังมีการติดตามต่อเนื่อง ตามช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งทางบริษัทจะขอต้นแบบผลิตภัณฑ์ไว้ทวนสอบโดยวิธีทางเคมีต่างๆ หรือการวัดประสิทธิภาพ หรือทางจุลชีววิทยาอีกด้วย