Microbial Test

ห้องปฏิบัติการทดสอบจุลินทรีย์ในเครื่องสำอาง (Cosmetics Microbial Test)

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์

 

                                     เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2558 ด้านจุลชีววิทยาว่าเครื่องสำอางไม่มีเชื้อก่อโรคดังนี้

                             (ก) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)
                             (ข) สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
                             (ค) แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)
                             (ง) คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร)

 

 


รวมไปถึงได้กำหนดให้ในเครื่องสำอางพบจํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ โคโลนีต่อกรัม หรือลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็น เครื่องสําอางที่ใช้บริเวณรอบดวงตา เครื่องสําอางที่สัมผัสเยื่อบุอ่อน และเครื่องสําอางสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ต้องไม่เกิน ๕๐๐ โคโลนีต่อกรัม หรือลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป

จากความสำคัญดังกล่าว ทางบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัดได้ให้ความสำคัญของความปลอดภัยจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบจุลินทรีย์ในเครื่องสำอาง (Cosmetics Microbial Test) เพื่อใช้ทดสอบเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้น โดยยึดหลักด้านความปลอดภัย พร้อมอยู่ในระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ISO17025