มาตรฐานการผลิต

รางวัลระดับสากล
 
1.สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2019
 
ด้านการผลิตเครื่องสำอาง
 
2.ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices (GMP)
3.ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ด้านการบริหารจัดการ
 
4.ISO 9001:2015  Quality management systems
 
 
ด้านแรงงาน
 
5.มาตรฐานแรงงานไทยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน 
6.โรงงานสีขาว จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 
7.โรงงานต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลรังสิต
8.Green Industries ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
ด้านการส่งออก
 
9.Thailand Trust Mark จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย 
 
 
ด้านความเชื่อมั่น
 
10.DBD VERIFIED ระดับ SILVER มาตรฐานเชื่อถือในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์
11.การขึ้นทะเบียนตลาดตรง กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
ด้านผลิตภัณฑ์
 
12.NOMINEE SPA PRODUCTS PROFESSIONAL จากสมาคมสปาไทย
13.รางวัลรองชนะเลิศ THAI RICE COSMETICS 2019 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ
คลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM BLISS SILK COCOONS & RICE MASSAGE OIL)
14.รางวัลรองชนะเลิศ INNOVATIVE COSMETICS 2019 จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วม
กับคลัสเตอร์เครื่องสำอาง (THAICREAM MARL SUNSCREEN)