ISO 22716:2007

 โรงงานผลิตเครื่องสำอาง 

ของบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

 

ISO 22716:2007 เป็นมาตรฐานด้านการผลิตเครื่องสำอางแบบสากล ซึ่งพิจารณาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจสอบ การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการจัดเก็บ โดยที่ ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization ซึ่งเป็นแนวทางวิธีปฏิบัติสากลที่จัดทำขึ้น