3Rs

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด 

ได้รับ Change For Good

" 3Rs ประชารัฐ "

พิกัด สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561