รับตรวจเชื้อ

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

 

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เครื่องสำอางที่อยู่ในมือผู้บริโภคมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

โดยมีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอางที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือ วัตถุดิบ กลางน้ำ คือ ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึง ปลายน้ำ คือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และด้วยการบริหารงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัย จึงทำให้ห้องปฏิบัติการฯ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

 

 

วิสัยทัศน์ของห้องปฏิบัติการฯ

ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด เป็นห้องปฏิบัติการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: (1327/63)

ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

 

พันธกิจของห้องปฏิบัติการฯ

 • บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอาง

• พัฒนาวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  

ขอบเขตการให้บริการ

 เครื่องสำอางทุกประเภท รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

เงื่อนไขการให้บริการ

• ตัวอย่างที่ส่งทดสอบต้องบรรจุในภาชนะปิดสนิท มีสภาพสมบูรณ์ และมีปริมาณตามที่ระบุในเอกสารรายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

• ตัวอย่างที่ส่งทดสอบต้องระบุรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุตัวอย่างให้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง รายละเอียดที่ต้องระบุได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ และปริมาณตัวอย่าง

• ตัวอย่างเดียวกันที่ส่งทดสอบมากกว่า 1 ชิ้น ทุกชิ้นต้องเป็นรุ่นการผลิตเดียวกัน 

• กรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาหรือเบี่ยงเบนจากสภาพปกติ เช่น ลักษณะทางกายภาพของภาชนะบรรจุตัวอย่างไม่สมบูรณ์ ใช้อุปกรณ์ในการบรรจุผิดประเภท ปริมาณตัวอย่างน้อยเกินไป ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวอย่างเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง และตัวอย่างเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ทางห้องปฏิบัติการจะปฏิเสธการรับตัวอย่างทดสอบ ระบุปัญหาและการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นลงในแบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างทดสอบ และแจ้งลูกค้าทราบ หากลูกค้ายังยืนยันที่จะขอรับการทดสอบ ทางห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นในการระบุลงในช่องหมายเหตุของรายงานผลการทดสอบว่า ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีความเบี่ยงเบนจากสภาพปกติ

• ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่างทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้ครบถ้วน และควรตรวจสอบตัวสะกดของชื่อ ที่อยู่ ชื่อตัวอย่าง และลักษณะของตัวอย่างให้ถูกต้อง 

• หากลูกค้าต้องการขอใบรายงานผลการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเขียน ชื่อ ที่อยู่ และชื่อตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย 

• ห้องปฏิบัติการจะรายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty) และตัดสินผลการทดสอบ เฉพาะกรณีที่ลูกค้าร้องขอเท่านั้น โดยค่าความไม่แน่นอนที่ห้องปฏิบัติการรายงานนั้นใช้กับตัวอย่างเฉพาะที่ทำการทดสอบเท่านั้น และขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อรายการทดสอบ

• ห้องปฏิบัติการจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 18:00 น.ในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดยตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ภายในช่วงเวลา 09.00 ถึง 15.30 น. ทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทดสอบให้ภายในวันนั้น สำหรับตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์หลัง 15.30 น. ทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทดสอบให้ในวันถัดไป กรณีที่มีการงดรับตัวอย่าง ทางห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป

 

สนใจสามารถสแกน QR CODE เพื่อคุยผ่านไลน์ได้ หรือ
คลิ๊กลิงค์นี้ เพื่อทักแชทได้เช่นกัน https://lin.ee/mBtF55t
ไลน์ไอดี @Thaicream อย่าลืมใส่ @ นำหน้า
เพิ่มเพื่อน